مدیریت ایده

چگونه تحقیقات پیش از توسعه نوآوری بعدی خود را انجام دهید

ابزار امتیازدهی تعاملی برای رویکردی جامع به ارزیابی ایده

ابزار امتیازدهی تعاملی برای رویکردی جامع به ارزیابی ایده   در انتشار مرکز نوآوری ایران(هوش نوآوری)، گزارش امتیاز خود را برای اولویت‌بندی کارآمد ایده‌ها و تصمیم‌گیری بهتر بهبود دادیم. برای ... مطالعه بیشتر