تا همین اواخر، تعریف مدیریت نوآوری کاملاً واضح به نظر می رسید:

ایجاد و نظارت بر فرآیند نوآوری به منظور بهینه سازی فرآیندهای تجاری و توسعه محصولات جدید.

با توجه به افزایش پویایی بازار و روندهایی مانند دیجیتالی شدن مدیران نوآوری امروزه با چالش های پیچیده تری روبرو هستند. مدیریت نوآوری برای رویارویی با چالش های تجاری امروزی چابک تر و سازگارتر می شود. روش‌هایی مانند روند بهبود مستمر و فرآیندهای نوآوری سنتی هنوز مورد نیاز هستند. آنها از طریق روش شناسی هایی مانند نوآوری باز ، جمع سپاری و ایجاد مشترک تکمیل می شوند

چالش های آینده مدیریت نوآوری

بهبود فرآیندهای کسب و کار همواره مورد توجه مدرن ترین سیستم های مدیریت ایده و مدیریت نوآوری بوده است. برخی از شرکت هایی که با آنها کار کردیم، بهبود مستمر را از مدیریت نوآوری خود جدا کرده اند. برخی دیگر بهبود فرآیندهای کسب و کار داخلی را بخشی از مدیریت نوآوری می دانند. با روندهایی مانند دیجیتالی شدن، تبدیل فرآیندهای کسب و کار آنالوگ به دیجیتال، چالش های بزرگ تری را در سال های آینده ایجاد خواهد کرد.

مدیریت نوآوری مبتنی بر فناوری مانند توسعه محصولات جدید و عملکرد بهتر در آینده به اندازه امروز مهم خواهد بود. در مواجهه با ظهور محصولات هوشمند، شرکت‌های بیشتری نیاز به سرعت بخشیدن به فرآیندهای نوآوری دارند تا بتوانند خدمات دیجیتالی را در آینده نزدیک‌تر ارائه دهند. در بسیاری از موارد، محصولات باید برای پاسخگویی به چالش‌های دنیای تجارت دیجیتال دوباره طراحی شوند.

مدیریت نوآوری – مهارت ها و قابلیت های جدید مورد نیاز است

بنابراین، روش‌هایی مانند نوآوری باز، بخش حیاتی سیستم مدیریت نوآوری آینده در شرکت‌ها خواهند بود. مدیریت نوآوری به توانایی جذب دانش بیرونی و همکاری با کارشناسانی نیاز دارد که به طور سنتی بخشی از فرآیند نوآوری نیستند. به عنوان مثال، کارشناسان برای اینترنت اشیا.

توانایی یک شرکت برای رقابتی ماندن در بازارهای امروزی عمدتاً با توانایی آن در ارائه خدمات دیجیتالی پیشرفته به مشتریان تعیین می شود. نیاز به بازنگری در زنجیره ارزش سنتی چالشی حیاتی برای تسلط است. خدمات دیجیتال و مدل های کسب و کار را نمی توان با فرآیندهای نوآوری سنتی توسعه داد. روش های چابک جدید برای رویارویی با این چالش ها ضروری است.

وایت پیپر مدیریت نوآوری

چگونه وب سایت هوش نوآوری innosight از شرکت ها برای تسلط بر چالش های خود پشتیبانی می کند

هنگامی که وب سایت هوش نوآوری innosight را طراحی کردیم، در نظر داشتیم که مدیریت نوآوری سریعتر از همیشه در حال تغییر است. ما این وب سایت را برای پاسخگویی به تمام چالش های مدیریت نوآوری که در این پست توضیح داده شده طراحی کردیم.

مفهوم اساسی وب سایت هوش نوآوری innosightیک رویکرد چند پلتفرمی است. مدیران نوآوری می‌توانند فرآیندهای نوآوری سنتی و همچنین کمپین‌ها را بر روی یک پلت فرم نوآوری باز اجرا کنند. آنها همچنین می توانند پلتفرم های نوآوری را برای شتاب دهنده های دیجیتال پیاده سازی کنند. وب سایت هوش نوآوری innosight در نتیجه کار علمی انجام شده توسط innosight  طراحی شده استمدیر عامل دکتر سعیدجوی زاده. او بین سال‌های 2009 و 2016 بیش از 200 مطالعه انجام شده در زمینه مدیریت نوآوری را مقایسه کرد. او نتیجه گرفت که مدیریت نوآوری در آینده توسط توانایی شرکت در به کارگیری انواع متدولوژی های نوآوری هدایت می شود. او بر اساس کار علمی خود مفهوم وب سایت هوش نوآوری innosight را توسعه داد که به شرکت ها نرم افزار مدیریت نوآوری و نرم افزار مدیریت ایده را ارائه می دهد.