چگونه نوآوری ها به بحران زنجیره تامین جهانی رسیدگی می کنند؟