ستر اصلی تحول دیجیتالی چیست

تحولی دیجیتال

 تحول دیجیتال

تحول دیجیتال، گذار اقتصاد و جامعه است که با استفاده از فناوری های آنالوگ مشخص می شود، به عصر دیجیتالی شدن . برخلاف اختلال دیجیتال ، که تغییرات اساسی در بازارها را توصیف می کند، ... مطالعه بیشتر