اطلاعات محصول

نوآوری خدمات

نوآوری خدمات

نوآوری خدمات (که طراحی خدمات نیز نامیده می شود) توسعه و معرفی موفقیت آمیز خدمات جدید برای مشتریان است. نوآوری خدمات را می توان به روش های مختلفی معرفی کرد: ... مطالعه بیشتر